Na podstawie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO informujemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych pacjenta jest:Centrum Stomatologiczne S.C. G. Zygmańska – Pancerz, T. Chabowski, P. Pancerz – Chabowska (NIP: 592-210-33-72) z siedzibą przy ul. Os. 800 – lecia Starogardu Gdańskiego 14/U6 w Starogardzie Gdańskim;
  • dane osobowe pacjenta przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • odbiorcami danych osobowych pacjenta mogą być: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pełnomocnik Praw Pacjenta, ubezpieczyciel pacjenta, osoby upoważnione do dokumentacji medycznej, podmioty medyczne na podstawie skierowania, podmioty finansujące programy profilaktyczne oraz inne wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa;
  • dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe pacjenta będą przechowywane przez okres 20 lat zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • każdy pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia pacjent może skorzystać i zależeć będzie od podstawy prawnej  i celu przetwarzania przez nas danych osobowych pacjenta;
  • każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
  • podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym, pacjent jest zobligowany do ich podania, a konsekwencją ich niepodania może być odmowa udzielenia świadczeń medycznych;
  • dane osobowe pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.